آخرین خبرها

» بیجار / بیجار شناسی

تاریخ انتشار:   12 آبان 1397, 21:53

  کد مطلب:384
 715بازدید
 0

بیجار یا بیدزار،گروس یا کادوس

بسياري از شهرهايي كه قدمت تاريخي كهن دارند نقطه ي آغازشان به درستي معلوم نبوده است، مبدأ پيدايش شان را با سخنان مجهول، افسانه اي، گاهي روايات صحيح درهم آميخته، بعضاً وجه تسميه هاي گوناگون را بر ايشان قائل شده اند كه بیجار گروس نيز از اين قائده مستثني نمي باشد.

[…]

بسياري از شهرهايي كه قدمت تاريخي كهن دارند نقطه ي آغازشان به درستي معلوم نبوده است، مبدأ پيدايش شان را با سخنان مجهول، افسانه اي، گاهي روايات صحيح درهم آميخته، بعضاً وجه تسميه هاي گوناگون را بر ايشان قائل شده اند كه بیجار گروس نيز از اين قائده مستثني نمي باشد.
به گزارش بام ایران ،وجه تسميه هاي گوناگون را برای دیار بیجار گروس قائل شده اند كه در این یاداشت سعی می شود تاحدود بالایی به آن بپردازیم: نظر اول : اگر اين كلمه را تجزيه كنيم چنين مي شود: بخش اول «گَر»، اين كلمه اوستايي است و به معني كوه مي باشد كه در 8 فقره كلمه «گَري» و «گئيري» در پهلوي «گَر» گويند؛ كيومرث را نيز گَر شاه يعني پادشاه كوه نامند و اما «وس» به معناي «بس و بسيار» است بر اين اساس مي توان گفت گروس در زبان پهلوي به معناي كوههاي بسيار است و اين مي تواند در مورد بيجار گروس صادق باشد.
نظر دوم : گروس نام طايفه ي «گادوز» يا «كادوس» است كه ايراني الاصل بوده اند و قبل از آريائي ها در ايران ساكن بوده و در گيلان سكونت داشته اند. اما گروهي از آنها، ساحل رود قزل اوزن را گرفته و به سمت جنوب و جنوب غربي راه پيموده، به حوالي سرچشمه ي اين رود كه در نزديكي گروس است رسيده و در آنجا رحل اقامت انداخته، اسم خود را بر آن ناحيه داده اند و«كادوس» يا «گادوز» كم كم به «گروس» تبديل شده است.(2)

 
نظر سوم : عده اي معتقدند كه چون اين منطقه (گروس) در مجاورت سلسله جبال زاگروس واقع شده بود. لذا در قديم به آن زاگروس مي گفتند كه با گذشت زمان، نام زاگروس به گروس تبديل شده است. اما واقعيت اين است كه منطقه ي گروس از نظر جغرافيايي اصلاً در مجاورت سلسله جبال زاگرس نيست كه زاگرس نام خود را به آن داده و سپس تغيير كرده باشد.
در ميان مردم روايت است، گروس سابقه ي هزار ساله دارد و علت نامگذاري آن به گروس اين بوده است كه در قرن4 ه‍ ق هنگامي كه سامانيان به غرب كشور لشكركشي كردند، توانستند تا حدود بيجار را متصرف شوند ودر منطقه ي بيجار براي مقابله با دشمنان سامانيان، سردار ساماني به نام گروس بن سام بن نوح ساماني قلعه اي مي سازد و اين قلعه به نام وي، به گروس مـعروف مي گردد.
اما صرف نظر از روايات و نظريات بيان شده در مورد نام گروس، پر واضح است كه صحيح ترين وجه تسميه ي گروس اين است كه طايفه ي بزرگ گروس كه از ايلات عشاير ايران بوده اند حدوداً در قرون هفتم يا هشتم ه‍.ق در منطقه ي بيجار ساكن مي گردند و از آنجا كه بزرگترين و قويترين طايفه ي ساكن در منطقه محسوب شدند. لذا نام طايفه ي خود (گروس) را برنام منطقه ي تحت سكونت خود نهاده اند. وگواه و شاهد بر اين امر، منابع مربوط به دوران صفويه است كه نشان مي دهد در دوران صفويه نام افراد را با نام طايفه ي آنهامي شناختند. از قبيل: امير قلي سلطانِ گروس يا نفس قلي سلطانِ گروس، و علاوه بر آنان مي توان به نام خليل سلطان و دولتيار خانِ سياه منصور اشاره كرد كه از افراد طايفه ي سياه منصور ساكن در گروس بوده اند كه با نام طايفه ي خود خوانده شده اند؛ نه با نـام منطقه ي محل سكونتشان كه درآن دوران (دوران صفويه) زريـن كمـر نـاميده مي شده است. محمد حسيـن مستوفي كه مستوفي دربار شاهان صفــوي بوده است هنگامي كه طوايف ساكن در ايران را نام مي برد از طوايف قديمي ايـراني الاصل بـه طايفه ي «گروس» نيـز اشاره مي كند.(1) اين خود ثابت مي كند «گروس» نام طايفه ي بزرگي بوده است كه بعد از سكونت در منطقه ي كنوني بعلت نفوذ و قدرت زيادي كه داشته اند نام خود را بر محل سكونت خود نهاده اند. و چنين به نظر مي رسد كه نام گروس نيز از دوران صفويه بر اين منطقه نهاده شده باشد.
در مورد وجه تسميه ي بيجار نيز چندين روايت وجود دارد كه عبارتند از : روايت اول : عده اي معتقدند كه بيجار در اصل «ايلجار» بوده، كه در موقع جشن ها و شادي ها در آن محل جمع مي شدند و جار و جمعيتي داشته اند. ايلجاري در موقعي بوده است كه طايفه و ايل در مقابل جنگ و جدال اجتماع مي كرده اند و كلمه ي «جار» در زبان كردي به جاي كلمه «زار» در فارسي به كار مي رود؛ مثل گلزار، لاله زار و علفزار و بيجار هم محل اجتماع در جشن ها بوده است.
روايت دوم: بعضي ديگر معتقدند كه بيجار به معني سبزه وگيـاه است چنـانچه هفتـه بيجار نوعي ترشي است كه از هفت سبزي درست مي شود، بنابر اين بيجار محل سبزه و باغ هايي بوده كه براي جشن و شادي ايل و طايفه مناسب بوده است.
روايت سوم:اكثريت ساكنان قديمي بيجار معتقدند كه بيجار پر از درختان بيد بوده، و به بيدزار معروف بوده است. در زبان كُردي به « بيد »،« بي» و بـه « زار »،«جار » گفتـه مي شود. بنـا بر اين « بيد زار» در زبـان كُردي كاملاً هم معنا بـا « بي جار» مي باشد. و بيدزار بـه مرور زمان تبديل بـه اصطلاح كُردي بيجـار گرديده است.
در تأييد اين اعتقاد بايد گفت كه بيجار كلمه اي است كه ريشه ي پهلوي دارد و از آنجا كه زبان كُردي بـا زبـان پهلـوي قرابت خاصـي دارد پس لازم نيـست كه بگوئيم حتماً اسم سابق شهر، بيدزار بوده و بعدها با لهجه ي محلي مردم تبديل به بيجارگرديده است،
بلكه با استناد به اينكه « بي » از دوران قديم و در موارد مختلف، مصحف و يا لهجه اي از « بيد » (درخت بيد) بوده است و «جار‌» نيز پسوند موخر امكنه و لهجه اي از « زار» بوده است كه حتي در قرن سوم هجري درترجمه ي تاريخ طبري توسط ابوالفضل بلعمي نيز به معناي « زار » بكار رفته است پس مسلماً « بي جار- بيجار » كـلمه اي به مــعناي « بيدزار» بوده است كه در فارسي قديم نيز همين گونه نوشته شده است.
از آنجا كه كاملاً مشخص است درختان بيد بسيار فراواني در داخل شهر و در مسيرعبور آب هايي كه از دو چشمه ي سراب و حلوايي مي آمد به صورت خودرو رشد كرده و داخل درّه ي اطراف شهر را در برگرفته بودند؛ به طوري كه وقتي از روي كوه ها به داخل درّه ي شهر نگاه مي كردند تصوير يك بيدزار، تصوّر مي گرديد. لذا آن را « بي جار- بيجار » يعني « بيد زار » ناميدند و اين صحيح ترين وجه تسميه ي بيجار است و مي تواند كاملاً صحت داشته باشد.
اما در تكميل اين مطلب بايد گفت كه تا زمان علي رضاخان گروسي بيشتر اطراف شهر را درختان بيد و باغات انگور تشكيل مي دادند. اما در سال هاي 1300 تا 1303ه‍ .ق هزاران نهال ميوه از جمله نهال بادام، گردو و ساير ميوه ها توسط عليرضا خان خريداري شده و در قصبه ي بيجار كاشته مي شوند.به همين دليل امروز در اطراف شهر تعداد درختان ميوه بيشتر از درختان بيد مي باشد. ».
يكي ديگر از وجه تسميه هاي بيجار كه بر سر زبان ها مي باشد، اين است كه شبي ناصرالدين شاه به بيجار آمده و مقرر مي شود كه فرداي آن شب، خبري را در بين مردم جار بزنند؛ كه فرداي آن شب، بدون اينكه جار زده باشند همه ي مردم با خبر مي شوند. و ناصرالدين شاه نام اين شهر را بي جار، يعني شهري كه نياز به جار زدن ندارد؛ مي گذارد. اما بايد گفت كه اين وجه تسميه كاملاٌ نادرست است. چرا كه ناصرالدين شاه در سال1275 ه‍ .ق به گروس مي آيد در حالي كه بر اساس كتاب خلاصة التواريخ نام اين شهر در سال 999 هجري قمري نيز بيجار بوده است.( خلاصة التواريخ، تأليف احمد بن حسين منشي قمي در سال 1107 ه‍ .ق صفحه 1085)برچسب ها :  بیجار, طایفه ها در بیجار, منطقه بیچار گروس, تسمیه بیجار, کُردی بیجاری, دوران صفویه در بیجار, بیدزار, بیجار گروس, بیجار بام ایران, شهرستان بیجار, بیجارسیتی, بیجار کجاست, نقشه بیجار
دسته بندی :   بیجار / بیجار شناسی
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=384
داغ ترین مطالب
دیدگاه کاربران کل نظرات :0
ارسال دیدگاه
 بیجار آنلاین
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با بیجار آن لاین، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
عکس خوانده نمی شود